Vải bố trắng không phải là vải nguyên gốc ban đầu. Sau khi dệt ra vải bố mộc, tùy theo nhu cầu sử dụng, vải bố mộc sẽ được tẩy trắng để ra thành phẩm theo mức độ trắng khác nhau mà trong khâu sản xuất hay gọi với những tên đơn giản: vải bố trắng ngà, vải bố trắng sữa, vải bố trắng tinh,…